Huishoudelike Reëls

1. HUISGODSDIENS  

Dit word, waar van toepassing, van elke inwoner verwag om die huisgodsdiens en sy/haar kerk by te woon. 

2. SAMEWERKING 

Die Bestuurskomitee verwag van elke inwoner erkenning van en gehoorsaamheid aan gesagdraers. Voorts verwag die Bestuurskomitee die beoefening van liefde en verdaagsaamheid teenoor mede inwoners en personeel. 

3. GEEN STERK DRANK 

Inwoners sal nie toegelaat word om sterk drank in Rusoord in te bring of te gebruik nie, behalwe op voorskrif van ‘n geneesheer.  Rusoord aanvaar egter nie verantwoordelikheid vir drank wat op voorskrif in ‘n kamer gehou word nie.  Indien ‘n inwoner hom/haar daaraan skuldig maak aan die onwettige besit van alkoholiese drank, kan sy/haar voorreg tot inwoning in gedrang kom. 

4. MEUBELS 

Inwoners mag alleen met die bestuurder of matrone se toestemming eie meubels inbring. As ‘n inwoner in ‘n gang vir verswaktes opgeneem word, word slegs die tehuis se meubels gebruik. Meubels word beperk tot die volgende: gemakstoel, laaikas/lessenaar, TV en waaier.

5. LOSIESGELDE 

5.1 By opname is ‘n eenmalige toetreefooi betaalbaar. Hierdie bedrag is nie terugbetaalbaar nie.

5.2 Die losiesgelde is streng vooruitbetaalbaar voor die 7de van elke maand.

5.3 Verlies van persoonlike eiendom mag nie teen losiesgeld verdiskonteer word nie. 

6. OPNAME 

N.B. Opname geskied slegs vanaf Maandag tot Vrydag    tussen 09h00 en 12h00. 11:00 is 'n goeie tyd.

7. BENODIGHEDE 

7.1 In sterker afdelings moet nuwe inwoners asseblief twee stelle linne vir eie gebruik verskaf.  Eie handdoek, komberse en gordyne moet voorsien word.   In verswakte afdeling moet twee  handdoeke vir gebruik ingehandig word. 

7.2 Alle inwoners moet gereeld van die nodige toiletware volgens hulle eie behoeftes voorsien word. Die volgende toiletware moet by Matrone ingehandig word vir die verswakte inwoners:  toiletseep, tandepaste, babapoeier, sjampoo, aqueous room. Haarborsel en tandeborsel moet duidelik gemerk word.

8. MEDIKASIE 

Alle medikasie moet deur ‘n geneesheer voorgeskryf word. Met opname moet ‘n voorskrif van medikasie van die betrokke geneesheer saam met die medikasie by die medikasie-suster of suster aan diens ingehandig word. Rëelings moet betyds getref word vir die maandelikse aanvul van medikasie. Kinders/naasbestaandes bly verantwoordelik om toe te sien dat medikasie (minstens ‘n week voordat die medikasievoorraad klaar is) met nuwe voorraad aangevul word. Alle medikasie wat u gebruik, moet aan die suster in bevel verklaar word.

Daar kan met die medikasie-suster gereël word om (indien moontlik) die medikasie vanaf die betrokke apteek te bestel, maar dit bly die kinders se verantwoordelikheid om voorskrifte betyds te hernu.  Daar sal geen telefoonoproepe gemaak word om kinders te herinner dat hulle nuwe voorraad moet bring nie. 

9. VERLOFREGISTER 

9.1        Indien ‘n inwoner van voorneme is om met vakansie te gaan en die tehuis vir ‘n onbepaalde tyd te verlaat moet die matrone vroegtydig in kennis gestel word. 

9.2        Die verlofregister, in voorportaal beskikbaar, moet met verstrekking van volle besonderhede voltooi word, voor die inwoner vertrek en weer ingevul word by terugkeer van die inwoner. 

9.3        Wanneer die inwoner die tehuis verlaat vir ‘n uitstappie of ‘n naweek, moet die register ook ingevul word. 

9.4        ‘n Inwoner mag nie uit die tehuis geneem word alvorens toestemming verkry is van die matrone of verpleegkundige in bevel nie. 

9.5        As die tehuis vir die dag of langer verlaat word, moet vooraf vir die nodige medikasie gereël word. 

9.6        Indien medikasie vir ‘n vakansie of naweek in die dosette (pilhouers) saamgeneem word, is dit die inwoner se verantwoordelikheid om dit weer terug te besorg.  Indien dit verlore raak, moet dit deur die inwoner vervang word. 

10. PERSOONLIKE EIENDOM 

Die Bestuurskomitee en personeel is nie verantwoordelik vir die verlies van enige waardevolle besittings (bv geld, juwele, selfone ens) wat in die kamers gehou word nie. Kontant kan by die ontvangskantoor ingehandig word vir veilige bewaring en u onttrek dan weekliks net die bedrag wat u nodig het.

11. KLAGTES 

11.1  Indien inwoners of familielede ontevrede is, moet die aangeleentheid eers met die matrone of bestuurder bespreek word. 

11.2  Klagtes kan skriftelik by die voorsitter van die Bestuurskomitee ingedien word wanneer geen bevrediging van die matrone of bestuurder verkry word nie. 

12. EIENDOM VAN RUSOORD 

Geen linne of meubels wat aan Rusoord behoort mag vir enige rede uit die kamer verwyder word nie. 

13. ALLERLEI 

13.1  Persoonlike netheid, asook netheid van die kamers, moet gehandhaaf word sover dit binne die vermoë van die inwoner is. 

13.2  Wasgoed mag nie in die kamers gewas en by die vensters uitgehang word nie. 

13.3  Inwoners se klere moet baie duidelik met ‘n merkpen op ‘n onopsigtelike plek aan die kledingstuk gemerk word. 

13.4  Geen spykers of ander voorwerpe mag in die mure, kaste of deure ingekap word nie.  Indien u iets teen ‘n muur wil hang, moet u eers met die matrone of bestuurder reël.  Enige skade sal by die ontruiming van ‘n kamer verhaal word. 

13.5 Sleutels moet by die suster aan diens of by die ontvangsdame ingehandig word alvorens ‘n inwoner Rusoord tydelik of permanent vir watter rede ookal verlaat. Die inwoner sal aanspreeklik gehou word vir die vervanging van sleutels of slotte indien u die sleutel sou verloor. Deurslotte mag nie sonder die Bestuurder se goedkeuring vervang word nie. 

13.6  Inwoners en familielede mag hulle nie met die gesondheidswerkers/ kombuispersoneel of skoonmakers bemoei nie.  Geen gunste mag van personeel gevra word wat ‘n inwoner bo ander begunstig nie.  Geen fooitjies mag gegee word nie. 

13.7  Die gebruik van  indompelaars, strykysters, elektriese komberse of warmsakke word nie toegelaat nie.  ‘n Olieverwarmer sal toegelaat word met die toestemming van die matrone op voorwaarde dat enige skade wat so ‘n verwarmer mag veroorsaak, verhaal sal word. 

13.8  Radio’s moet sodanig gespeel word dat dit geen steurnis vir mede-inwoners inhou nie.   

N.B.  Stilte moet gehandhaaf word tussen 13h00 en 15h00

13.9  Besoekers moet te alle tye stil beweeg in gange en nie ander inwoners steur nie. 

Besoektye in die Groen en Blougange: Daagliks 09:00 – 11:30 en 14:30 – 16:00 en 18:00 – 20:00. Ander gange tussen 09:00 – 20:00. NB: Buitedeure en hekke word om 20:15 gesluit. 

13.10  Besoekers sal net toegelaat word om inwoners op die perseel op en af telaai. Besoekers moet asseblief in die straat parkeer. 

13.11  Inwoners sal nie toegelaat word om enige troeteldiere aan te hou nie. 

13.12  Familielede sal nie toegelaat word om ‘n geneesheer te ontbied in geval van skielike siekte van ‘n inwoner nie.  Dit is die verantwoordelikheid van die verplegingspersoneel onder wie se aandag enige gebeure gebring moet word. 

13.13  Inwoners en besoekers mag nie in kamers of gange rook nie.  Indien gerook moet word kan dit buite die tehuis geskied. 

13.14  Inwoners mag nie vlambare middels soos bv. Benzien of brandspiritus in hulle kamers gebruik nie. 

13.15  Inwoners word geplaas en verskuif in die tehuis volgens die inwoner en die tehuis se behoeftes.  Alle installasie- en verskuiwingskoste vir privaattelefone en ander toestelle sal op die inwoner se koste geskied.  Geen privaat oproepe sal vir inwoners vanaf dienskamers gemaak word nie. 

13.16  Indien ‘n inwoner ‘n afspraak by ‘n geneesheer / hospitaal het, is dit die verantwoordelikheid van die kinders om te reël vir vervoer.  In geval van nood, word ‘n ambulans gekontak. 

13.17   Met afsterwe of verhuising van inwoner, het die familie 7 dae om die kamer te ontruim. 

13.18   Rusoord beskik nie oor parkering (vir voertuie van inwoners) op die perseel nie.  Indien u ‘n voertuig het, sal dit op eie risiko in die straat gelaat moet word

Dit is die Bestuurskomitee se wens dat inwoners tuis en gelukkig sal voel. 

Die Bestuurskomitee verwag van elke inwoner om sy/haar bydrae te lewer en om met liefde en bedagsaamheid op te tree soos wat daar van ‘n inwoner in ‘n Christelike tuiste verwag word.